Statuten en meer

- Statuten
- Huishoudelijk Reglement
- Baan- en parkregels
- Privacy reglement (AVG)
 

STATUTEN

Deze statuten zijn goedgekeurd op de ALV van 29/11/2022 en zijn van toepassing op alle leden van TV Osdorp. De akte is op 19 juli 2023 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Tennisvereniging Osdorp en is opgericht op tien oktober negentienhonderd negentig.

Artikel 2.

1.      De vereniging is gevestigd in de gemeente Amsterdam  
2.      De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.  
3.      De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3

1.      De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van het tennisspel in al haar verschijningsvormen, binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB), waaronder begrepen andere spelvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van een racket, of vergelijkbaar spelmateriaal en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  
2.     Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.     aan te sluiten bij de KNLTB;
b.     het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennis- en/of padelspel;
c.     het vormen van een band tussen haar leden;
d.     het maken van reclame voor het tennis- en/of padelspel;
e.     het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB;
f.      het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
g.     het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities;
h.     het verbreiden van de regels van het tennis- en/of padelspel onder de leden;
i.      alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
j.      al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.  

Artikel 4

1.   Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.  
2.   De vereniging kent in elk geval een kascommissien een continuïteitscommissie.    
3.   De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5.

1.     De vereniging kent:
a.  seniorleden;
b.  juniorleden;
c.  donateurs.  
2.     Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend hebben.  
3.     Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend hebben.  
4.     Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNLTB, kunnen lid zijn van de vereniging.  
5.     Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.  
6.    Donateurs zijn geen leden in de zin der wet, maar zij hebben - behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 15, lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. In afwijking van de contributieverplichting die geldt voor leden, betalen donateurs uitsluitend de donateursbijdrage. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben donateurs een adviserende stem.
7.    Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” of “lid van verdienste” verlenen.  
8.     Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden en donateurs zijn opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.  
9.     Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, van het lid of de donateur die voor deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk toestemming heeft gegeven. De verplichting om de algemene vergadering hierover te laten besluiten en het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder de verstrekking van gegevens aan de KNLTB en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.

Artikel 6

1.     Het bestuur beslist over de toelating van seniorleden, juniorleden en donateurs. Nadere regels over de aanmelding en toelating kunnen worden gesteld bij besluit van het bestuur en/of bij reglement.  
2.     Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.  
3.     Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de KNLTB.  
4.     Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de KNLTB worden toegelaten, of van wie de KNLTB het lidmaatschap heeft beëindigd.  

Artikel 7

1.     De leden zijn verplicht:
a.  de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven;
b.  de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNLTB na te leven;
c.  de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven indien en voor de duur dat de KNLTB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan voornoemde stichting;
d.  de belangen van de vereniging en/of van de KNLTB niet te schaden;
e.  alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2.     Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen tegenover derden aangaan, uitsluitend voor zover de algemene vergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.

Artikel 8

1.     De senior- en juniorleden betalen een jaarlijkse contributie, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.  
2.     Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  
3.     De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een entreegeld moeten betalen.  
4.     Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan het eind van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.  
5.     Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.  
6.     Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de KNLTB contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.  
7.     Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement, (gedrags-)codes of bij besluit van het bestuur of van de algemene vergadering. De verplichtingen kunnen ook inhouden, naast financiële verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden ten behoeve van de vereniging.  
8.     Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.  
9.     Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.  

Artikel 9

1.     Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, codes en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.  
2.     Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen ‐ wedstrijdbepalingen daaronder begrepen ‐ en/of met besluiten van organen van de KNLTB, of waardoor de belangen van de tennis en/of padelsport in het algemeen en van de bond in het bijzonder worden geschaad.  
3.     Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, in geval van strafbare handelingen of gedragingen zoals bedoeld in lid 1 en 2, de volgende straffen op te leggen:
a.     berisping;
b.     tuchtrechtelijke boete;
c.     schorsing;
d.     ontzetting (royement).  
4.     Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de bij reglement vastgestelde maxima.  
5.     Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij reglement aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.  
6.     Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  
7.     Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.  
8.     Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij een algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.  
9.     In geval van overtredingen als bedoeld in lid 2 is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het tuchtreglement van de KNLTB.

10.  Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.

Artikel 10

1.    Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a.    door het overlijden van het lid;
b.    door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c.    door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d.    door ontzetting; zoals bepaald in artikel 9 lid 6, 7 en 8.  
2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.  
3.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  
4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.  
5.    Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.  
6.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  
7.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven de contributie zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 en de KNLTB contributie zoals bedoeld in artikel 8 lid 6 over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.  
8.    In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.  
9.    Indien een lid door de KNLTB uit het lidmaatschap is ontzet of het bondslidmaatschap op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.  
10.  Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en/of makkelijk toegankelijk gemaakt via andere communicatiemiddelen.

Artikel 11

1.      Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen handelingsbekwaam moeten zijn.
2.      Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of ten minste vijf leden voorgedragen kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdienste.  
3.      Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering dat ter vergadering kandidaten kunnen worden gesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.  
4.      Het lidmaatschap van het bestuur is tevens onverenigbaar met:
a)    het lidmaatschap van de kascommissie;
b)    (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie;
c)     het lidmaatschap van de continuïteitscommissie.  
5.      De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.  
6.      De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden kan nader bij reglement worden geregeld.  
7.      De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.  
8.      Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.  
9.      Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.  
10.   Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Bij ontstentenis van 1 bestuurslid kan deze door het bestuur tijdelijk worden vervangen door een lid van de continuiteitscommissie. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
11.   Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
12.   Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering geschieden, mits alle in functie zijnde bestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht.  
13.   Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de continuïteitscommissie 
14.   Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.  
15.   Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.  

16.   Bij reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12

1.      Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.  
2.      Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.  

3.      Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval opgenomen dat met betrekking tot betalingen het “vier ogen principe” wordt toegepast.  
4.      Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
5.      Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.  
6.      Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de begroting met meer dan een door de algemene vergadering vastgesteld percentage zal voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden gevraagd.  
7.      Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
a)    het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b)    het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c)     het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d)    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
e)    het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 13

1.      Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.  
2.      De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.  
3.      Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.  
4.      De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.  
5.      De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking tot de in artikel 12 lid 7 bedoelde handelingen.  
6.      Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 14

1.      Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
2.      Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.  
3.      Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.  
4.      Kascommissie. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.  
5.     Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de in lid 4 bedoelde commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.  
6.     De last van de in lid 4 en 5 bedoelde commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.  
7.      Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 15

1.      Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan anderen zijn opgedragen.  
2.      Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 14 lid 3 komen onder meer aan de orde:
a.  de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b.  het jaarverslag, als bedoeld in artikel 14 lid 3;
c.  het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 14 lid 4;
d.  de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 14 lid 3;
e.  de benoeming van de in artikel 14 lid 4 genoemde commissie en de continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar;
f.  de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g.  de begroting van het volgende verenigingsjaar;
h.  de toegestane afwijking van de begroting door het bestuur zoals bedoeld in artikel 12 lid 6;
i. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
j. de verkiezing van de andere bestuursleden;
k.  de verkiezing van commissies;
l.  voorstellen van de zijde van het bestuur; m. voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden; n.  wat verder ter tafel komt.  
3.     Andere algemene vergaderingen dan de in het vorige lid bedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten is verplicht.  
4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

Artikel 16.

1.      De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk per gewone post of digitaal aan de (e-mail)adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 20 en 21.  
2.      Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.  
3.     Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.

Artikel 17

1.      Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 - geschorste leden.  
2.      Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.  
3.      Ieder lid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.  
4.      De uitoefening van de stem van juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.  
5.      Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden een stem uitbrengen
6.      Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.  
7.      Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.  
8.      Het bestuur draagt er in de in lid 6 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.  
9.      Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.  
10.   Onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 3 hebben bestuursleden in de algemene vergadering tevens een raadgevende stem.

Artikel 18

1.      De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.  
2     Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 15, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

Artikel 19

1.      Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
2.      Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.      Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  
4.      Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.  
5     Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.  
6.      Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.  
7.      Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.  
8.      Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.  
9.      Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.   Een algemene vergadering waarbij niet alle leden aanwezig zijn kan slechts dan geldige besluiten nemen, indien tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen één en twintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 20

1.      De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering ten minste veertien dagen tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.  
2.      Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  
3.      Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, waarin 10 procent van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet 10 procent van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.  
4.      Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
a.  het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en:
b.  van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 21

1.      De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot ontbinding, slechts genomen kan worden met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.  
2.      De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.  
3.      Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de bestemming van een eventueel batig saldo, waarbij bv. geldt dat dit aansluit bij een maatschappelijke doelstelling.  
4.      Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Artikel 22

1.     De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.
2.     Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met statuten.  

Artikel 23

1.     Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.  
2.     Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.  
3.     Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.  
4.     Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.  
5.     In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of ander reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 
Het huishoudelijk reglement geeft een aantal spelregels, die tot doel hebben, de gang van zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen. Zo geeft het regels voor het gedrag tussen de leden onderling, tussen de leden en het bestuur, als ook tussen de bestuursleden onderling. Hiermee staat het enerzijds naast de statuten, terwijl het anderzijds een verbijzondering of een uitbreiding van de statuten betreft.
 
 Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan het  ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding en - schoenen te dragen.

Artikel 2
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, inschrijvingskosten tijdig te voldoen.   Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen.   Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.   Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.  

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn of deel te nemen.  

Bestuursvergaderingen

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle bestuursleden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt gepland tijdens een voorafgaande bestuursvergadering dan wel door oproeping door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van ten minste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.  

Algemene vergaderingen

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de Algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.    

Artikel 7
De agenda van de Algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat ten minste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door ten minste vijf leden schriftelijk bij de daartoe aangewezen persoon is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 8
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door ten minste vier andere leden.  

Commissies 

Artikel 9
De algemene vergadering kan een of  meer commissie benoemen met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd.   Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen te allen tijde door de Algemene vergadering worden ontbonden.   Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door de algemene vergadering worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 10 Kascommissie
De kascommissie, als bedoeld in artikel 14, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor de overeengekomen duur, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.   Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. Artikel 11 Technische commissie Door de algemene vergadering wordt, voor de overeengekomen duur een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.   De werkzaamheden van de T.C. kunnen o.a. bestaan uit:

a.         het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
b.         het regelen en verzorgen van de competitie,
c.         het regelen en verzorgen van toernooien en wedstrijden;
d.         het toelaten van introducé(e)s.   Artikel 12 Jeugdcommissie De jeugdcommissie bestaat  uit een oneven aantal  leden.  

De werkzaamheden van de jeugdcommissie bestaan onder meer uit:

a)  het inventariseren van wensen en zorgen van juniorleden en het verzorgen van communicatie vanuit de jeugd richting het bestuur;
b) het behartigen van de belangen van de juniorleden in de ruimste zin van het woord;
c) het (doen) organiseren van minimaal 4 events per jaar voor de jongere jeugd (<12) en de oudere jeugd (13-17).
d) het opstellen van een jaarplan en zorgdragen voor de uitvoering van de jeugdactiviteiten.    

Artikel 13 Continuïteitscommissie
Door de algemene vergadering wordt, voor de overeengekomen duur een continuïteitscommissie ingesteld bestaande uit een oneven aantal leden. Leden van de continuïteitscommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.  

Besluitvorming  

Artikel 14
Indien een aan de orde gesteld voorstel geen stemming behoeft van de stemgerechtigde leden, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes of een andersoortige anonieme (digitale) stemmingstool. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje of in de anonieme (digitale) stemmingstool iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.  Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.   

Artikel 16
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 17
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergaderingen één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend.   Elke drie jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.   Jaarlijks treden de in artikel 11 lid 15 van de statuten genoemde adviseurs (juniorleden of als adviseur benoemde ondersteunende leden) af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.  

Artikel 18
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.  

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 19
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.        namen en adressen van de in artikel 5 lid 1 van de statuten bedoelde personen;
b.        presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c.        de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan   het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.  

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.  

Straffen  

Artikel 20
De in de statuten genoemde tuchtrechtelijke boete kan worden opgelegd tot een maximumbedrag van € 2.000,--  per overtreding.    Artikel 21 De in de statuten genoemde schorsing kan worden opgelegd voor een maximum duur van maximaal zes maanden.  

Aanmeldingsformulier

Artikel 22
Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en overige contactgegevens zoals e-mailadres en  telefoonnummer.   De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.    De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de daartoe aangewezen persoon door te geven.   De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.    De leden moeten wijzigingen in hun adres of contactgegevens tijdig doorgeven aan de ledenadministratie.  

Slotbepalingen
Artikel 23 Alle leden kunnen kennisnemen van de statuten en dit reglement via de website van de vereniging.  
Artikel 24 Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 29 november 2022 

Baan-en parkregels

 • Natuurlijk vertoont iedereen sportief gedrag. Op én naast de baan.
 • Uitsluitend spelers op (eigen) baan.
 • Alleen in sportkleding met officiële tennisschoenen die het juiste profiel hebben, kan je de baan op.
 • Iedere speler meldt zich aan bij de wedstrijd- of toss-leiding of via de ClubApp / het afhangbord.
 • Hond mee? Dat kan, maar steeds aangelijnd en buiten de hekken van de tennisbanen.
 • Het betreden van het tennispark is op eigen risico. Op het park hangen beveiligingscamera’s.
 • Deuren en toegangshekken dienen altijd vrijgehouden te worden.
 • Het gebruik van alcohol is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar.
 • Uiterlijk 2025 is het hele park rookvrij. Tot dan, alleen roken op aangewezen plekken. Tijdens jeugdactiviteiten is het park nu al rookvrij.
 • In de kantine en op het terras mag je alleen consumpties van TV Osdorp nuttigen. Glas en aardewerk alleen buiten de hekken van de banen.
 • Laat niets achter op de banen. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Diefstal, verlies of schade van uw eigendommen is een eigen verantwoordelijkheid (ook sportblessures). 


Privacy reglement (AVG)
 
24 mei 2018
 
Beste tennisser,

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe wet in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet bevat regelgeving over de bescherming en het gebruik van persoonsgegevens.
TV Osdorp waardeert jouw privacy en wil duidelijk zijn over de gegevens die we van leden verzamelen en hoe we deze gebruiken.
Daarom hebben we een zogenaamde privacy verklaring gemaakt. Hierin staat aangegeven waar we ons met betrekking tot het gebruik van gegevens aan moeten houden als vereniging. De verklaring staat binnenkort ook op de website.
 
Om welke gegevens gaat het?
 
TV Osdorp heeft de volgende gegevens geregistreerd:

 •   NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 •   Telefoonnummer
 •   E-mail adres
 •   Geboortedatum
 •   Datum van inschrijving
 •   Soort lidmaatschap
 •   Bondsnummer KNLTB
 •   Pasfoto

 
Wat gebeurt er met jouw gegevens?

 • Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministratie en zijn alleen door de ledenadministratie en het bestuur in te zien.
 • De persoonsgegevens worden on-line beheerd in een programma van de KNLTB. Het programma is beveiligd met een wachtwoord en loopt via een beveiligde verbinding.
 • Deze gegevens worden gedeeld met de KNLTB. Dit is onder meer om een bondsnummer te kunnen krijgen.
 • Volg je trainingen bij Inspire Tennisopleiding of wil je trainingen gaan volgen? Dan worden je gegevens gedeeld met Inspire Tennisopleiding. Met deze gegevens kunnen zij de inschrijving voor de trainingen bij TV Osdorp en andere door hen georganiseerde evenementen (bijvoorbeeld clinics en tenniskampen) verwerken.
 • Persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit aan andere organisaties of personen verstrekt.
 • Als lid van TV Osdorp heb je het recht op inzage, correctie of verwijdering van (een deel) van jouw eigen persoonsgegevens.
 • Als je gebruik maakt van de KNLTB ClubApp dan staan daar automatisch je bondsnummer naam, email en telefoonnummer vermeld. Je naam en bondsnummers zijn altijd zichtbaar. Voor email en telefoonnummer kun je aangeven of anderen die mogen zien.
 • Bij inschrijving als lid kun je aangeven of je de nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je dat aangeven via een opzeglink in de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected].
 • Voor het gebruik van gegevens van leden jonger dan 16 jaar wordt altijd toestemming van een ouder of voogd gevraagd.
 • Heb je een vraag of klacht over over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.
 • Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens na 6 maanden vernietigd; behalve gegevens waarvoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geldt.
 • Ontdek je een kwetsbaarheid en/of fout in onze systemen? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Zodat we de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen kunnen verbeteren.

Uitgebreidere informatie over de AVG en hoe wij als vereniging omgaan met gegevens van leden worden binnenkort op de website geplaatst.
 
Heb je vragen? Mail dan naar [email protected]l
 
Het bestuur van TV Osdorp