Vrij tennissen, baan reserveren, enz

13 mei 2021


For English scroll down 

Je kunt weer een zomer lang tennissen. Heerlijk!

We moeten ons uiteraard houden aan de corona-maatregelen van de overheid en adviezen van de KNLTB. Veiligheid voor onze leden, trainers en vrijwilligers staat voorop.  Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met dinsdag 18 mei.

Tossen, toernooien

Toernooien zijn nog niet toegestaan en de KNLTB adviseert om ook geen inlooptoss of evenementen te organiseren.

Trainen en vrij tennissen

Om vrij te kunnen tennissen móet je eerst een baan reserveren. Dat kan vanaf 48 uur van tevoren via de website of de ClubApp. Je krijgt 60 minuten speeltijd en kunt 1 x per dag tennissen (single of dubbel-spel). Alle medespelers moeten in de reservering zijn opgenomen. Op die manier willen we zoveel mogelijk leden de gelegenheid geven om te tennissen.

Als de baan na jouw/jullie reservering leeg blijft, mag je blijven tennissen, ook op een andere baan. Zodra er spelers komen die de baan hebben gereserveerd, veeg je en verlaat je de baan. Het is niet toegestaan om eerder te komen als je ziet dat een baan vóór jouw reservering leeg staat. Zo willen we voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over baangebruik. Vanwege de Corona-richtlijnen, mogen leden namelijk niet te lang wachten voordat zij de baan op gaan.

Zorg dat je maximaal 10 minuten voor aanvang van je training of reservering aanwezig bent en ga pas de baan op als de vorige spelers de baan hebben verlaten. Na afloop van het tennissen verlaat je direct het park. 
Wil je weten of de banen na regen bespeelbaar zijn, bel dan naar de pachter in het clubhuis, tel. 020-6117219.

Er is hard gewerkt aan de gravelbanen. Soms ontstaat er toch een kuiltje. Als je dat kuiltje vult met gravel en aanstampt, dan help je erger te voorkomen.  

Op het tennispark  

Je mag alleen op het park aanwezig zijn als je training hebt of een baan hebt gereserveerd. Ouders of toeschouwers mogen niet op het park verblijven. Wel mogen zij een ‘drankje to go’ kopen bij de ingang van het clubhuis.

Wil je bij aankomst je handen desinfecteren met de gel die bij de ingang van het park staat? Volg daarna alsjeblieft de aangegeven looproute en houd je steeds aan de 1,5 meter afstand. Het terras, de kantine en kleedkamers zijn gesloten. Toiletten zijn open.

Heb je een vraag, mail dan naar [email protected]

We wensen je veel tennisplezier en rekenen op je medewerking.  

Met sportieve groet,
Bestuur TV Osdorp 

English

You can play tennis all summer. Great!

We must of course comply with the corona measures of the government and advice from the KNLTB. Safety for our members, trainers and volunteers is paramount. You can read what that means in this email.

Toss, tournaments

Tournaments are not allowed yet and the KNLTB advises not to organize events. 

Recreational free playing

For recreational free playing you must first reserve a court. This is possible from 48 hours in advance via the website or the ClubApp. You get 60 minutes of playing time and you can play tennis once a day (single or double play). All fellow players must be included in the reservation. In this way we want to give as many members as possible the opportunity to play tennis.

If the court remains empty after your reservation, you can continue to play tennis, also on another court. As soon as players who have reserved the court arrive you have to stop and leave. It is not allowed to come earlier if you see that a court is empty before your reservation. In this way we want to prevent a lack of clarity about court usage. Because of the Corona guidelines, members are not allowed to wait too long before they enter the court.

Make sure you are present no more than 10 minutes before the start of your training or reservation and do not enter the court until the previous players have left the court.

Hard work has been done on the clay courts. Sometimes there is still a hole. If you fill that hole with gravel and tamp it down, you'll help prevent worse.

You should leave the park immediately after your tennis.

If you want to know if the courts can be played after rain, call the tenant in the clubhouse, tel. 020-6117219.

At the tennis park

You may only be present at the park if you have training or have a reservation. Parents or spectators are not allowed to stay in the park. They are allowed to buy a 'drink to go' at the entrance of the clubhouse.

Please disinfect your hands on arrival with the gel at the entrance of the park. Then follow the indicated walking route and keep to the 1.5 meter distance. The terrace, canteen and changing rooms are closed. Toilets are open.

These measures will in any case apply until the next press conference, on May 11.

If you have a question, mail to [email protected]

We wish you a lot of tennis fun and count on your cooperation.

With sporty greetings,
The TV Osdorp board

Nieuwscategorieën