Vrij tennissen, baan reserveren, enz

25 maart 2024


For English scroll down 

Een zomer lang tennissen. Heerlijk! Lees hier alles over het reserveren van banen. Dat kan vanaf 1 april.

Om te kunnen tennissen móet je eerst een baan reserveren. Dat kan zo: 

 • Baan 4, 5, 6, 7 en 8 kunnen tot 48 uur van tevoren online worden gereserveerd. In de ClubApp zie je precies welke baan wanneer vrij is. 
 • De banen 1, 2, 3, 9 en 10 kunnen op het clubhuis gereserveerd worden. Dit doe je op het moment dat je wilt gaan spelen. Het kan nog met de plastic tennispas en de kaartlezer van het afhangbord, maar daar komt een keer een einde aan (pas defect, geen pas omdat je een nieuw lid bent, of kaartlezer stopt ermee) en dan hang je af met de QR-code. Een handleiding vind je bij het afhangbord in het clubhuis.
 • Baan 3 en 10 worden verhuurd, maar kunnen worden gebruikt voor vrij spelen als ze niet verhuurd zijn. Dat zie je in de ClubApp. Reserveren kan op het clubhuis.
 • De speelduur is voor alle partijen, singel en dubbel, 60 minuten.
 • Bij elke reservering geldt: alle medespelers moeten in de reservering zijn opgenomen, dus: met 4 personen tennissen is met 4 personen reserveren. 
 • Als de baan na jouw/jullie reservering leeg blijft, dan mag je blijven tennissen tot de volgende reservering start.
 • Heb je online een baan gereserveerd en ben je verhinderd, verwijder je reservering dan zo snel mogelijk zodat anderen de baan kunnen reserveren. 
 • Wil je weten of de banen na regen bespeelbaar zijn en of de verhuurbanen in gebruik zijn, bel dan naar de pachter in het clubhuis, tel. 020-6117219.

Vrij tennissen tijdens toss-uren

 • Ma/wo/vr-ochtend: baan 3 en 10 kunnen, als ze niet verhuurd zijn gebruikt worden om vrij te spelen. Reserveren kan op het clubhuis. Zijn er geen 'vrij-spelers' dan kunnen de banen voor de toss gebruikt worden.
 • Maandagavond wordt baan 3 niet verhuurd en is deze beschikbaar voor de toss, of, als de toss hem niet nodig heeft, voor vrijspelen.

Vrij tennissen tijdens competitie 

 • Het is in de competitieperiode (6 april t/m 9 juni) drukker dan anders, maar vrij spelen blijft mogelijk. In de ClubApp zie je precies wat er wanneer beschikbaar is, en natuurlijk weet men in het clubhuis ook of er banen beschikbaar zijn, tel. 020-6117219. 

Sluitingstijden tijdens feestdagen

 • Tijdens nationale feestdagen gelden aangepaste sluitingstijden. Je vindt ze in de agenda op onze website en in de ClubApp.

Introducés

 • Tennissen met iemand die (nog) niet lid is? Lees hier wanneer dat kan en hoe dat gaat.

Heb je een vraag, mail dan naar [email protected]

Veel tennisplezier. 

Met sportieve groet,
Bestuur TV Osdorp 

 

English

Playing tennis all summer long. Wonderfull! Read all about reserving your court. You can do so from the 1st of April.

To play tennis you must first reserve a court. This can be done like this:

 • Courts 4, 5, 6, 7 and 8 can be reserved online up to 48 hours in advance. In the ClubApp you can see exactly which court is available and when.
 • Courts 1, 2, 3, 9 and 10 can be reserved at the clubhouse. You do this when you want to play. It is still possible with the plastic tennis pass and the card reader from the hanging board, but that will come to an end at some point (pass defective, no pass because you are a new member, or card reader stops working) and then you hang up with the QR code . A manual can be found on the notice board in the clubhouse.
 • Courts 3 and 10 are rented, but can be used for free play when not rented. You can see this in the ClubApp. You can reserve your court at the clubhouse.
 • The playing time for all games, singles and doubles, is 60 minutes.
 • With every reservation the following applies: all fellow players must be included in the reservation, so: playing tennis with 4 people means booking with 4 people.
 • If the court remains empty after your reservation, you may continue to play tennis until the next reservation starts.
 • If you have reserved a court online and are unable to attend, please remove your reservation as soon as possible so that others can reserve the court.
 • If you want to know whether the courts are playable after rain and whether the rental courts are in use, please call the tenant in the clubhouse, tel. 020-6117219.

Play tennis freely during tossing hours

 • Mon/Wed/Fri morning: courts 3 and 10, if they are not rented, can be used for free play. You can reserve your court at the clubhouse. If there are no 'free players', the courts can be used for the toss.
 • On Monday evening, court 3 is not rented and is available for the toss, or, if the toss does not need it, for free play.

Play tennis freely during competition

 • It is busier than usual during the competition period (April 6 to June 9), but free play remains possible. In the ClubApp you can see exactly what is available and when, and of course the clubhouse also knows whether there are jobs available, tel. 020-6117219.

Closing times during public holidays

 • Adjusted closing times apply during national holidays. You can find them in the agenda on our website and in the ClubApp.

Introduces

 • Want to play tennis with someone who is not (yet) a member? Read here when that is possible and how it works.

If you have a question, please mail to [email protected]

Enjoy yourselves on the courts.

With sporty greetings,
The TV Osdorp board

Nieuwscategorieën