Vrij tennissen, baan reserveren, enz

25 maart 2024


For English scroll down 

Een zomer lang tennissen. Heerlijk! Lees hier alles over het reserveren van banen. Dat kan van 1 april t/m 31 oktober.

Om te kunnen tennissen móet je eerst een baan reserveren. Dat kan zo:  

 • Alle banen (behalve baan 6 en baan 10) kunnen vanaf 48 uur voor aanvang van de partij online worden gereserveerd via de ClubApp of de website/MijnClub.
 • De banen 6 en 10 worden verhuurd. Als een baan niet verhuurd is, kan je die ook via de ClubApp reserveren vanaf 24 uur van tevoren.
 • De speelduur is voor alle partijen, singel en dubbel, 60 minuten.
 • Bij elke reservering geldt: alle medespelers moeten in de reservering zijn opgenomen, dus: met 4 personen tennissen is met 4 personen reserveren. Wees sociaal en houd je hieraan.
 • Als de baan na jouw/jullie reservering leeg blijft, dan mag je blijven tennissen tot de volgende reservering start.
 • Heb je online een baan gereserveerd en ben je verhinderd, verwijder je reservering dan zo snel mogelijk zodat anderen de baan kunnen reserveren. 
 • Wil je weten of de banen na regen bespeelbaar zijn en of de verhuurbanen in gebruik zijn, bel dan naar de pachter in het clubhuis, tel. 020-6117219.

Vrij tennissen tijdens toss-uren

 • Tijdens de ochtendtoss op maandag, woensdag en vrijdag blijven de 2 verhuurbanen beschikbaar voor verhuur of om vrij te tennissen. Worden de banen daarvoor niet gebruikt, dan kan de toss-indeler de banen voor de toss gebruiken. •
 • Bij de maandagavondtoss wordt baan 6 ook voor de toss gebruikt.  Als baan 10 niet verhuurd is kan er vrij op gespeeld worden. 

Vrij tennissen tijdens competitie 

 • Het is in de competitieperiode (6 april t/m 9 juni) drukker dan anders, maar vrij spelen blijft mogelijk. In de ClubApp zie je precies wat er wanneer beschikbaar is, en natuurlijk weet men in het clubhuis ook of er banen beschikbaar zijn, tel. 020-6117219. 

Sluitingstijden tijdens feestdagen

 • Tijdens nationale feestdagen gelden aangepaste sluitingstijden. Je vindt ze in de agenda op onze website en in de ClubApp.

Introducés

 • Tennissen met iemand die (nog) niet lid is? Lees hier wanneer dat kan en hoe dat gaat.

Heb je een vraag, mail dan naar [email protected]

Veel tennisplezier. 

Met sportieve groet,
Bestuur TV Osdorp 

 

English

Playing tennis all summer long. Wonderfull! Read all about reserving your court. You can do so from the 1st of April untill 30 October.

To play tennis you must first reserve a court. This can be done like this:

 • All courts (except court 6 and court 10) can be reserved online from 48 hours before the start of the match via the ClubApp or the website/MyClub.
 • Court 6 and 10 are rental courts. If a court is not rented, you can also reserve it via the ClubApp from 24 hours in advance.
 • The playing time for all games, singles and doubles, is 60 minutes.
 • With every reservation the following applies: all fellow players must be included in the reservation, so: playing tennis with 4 people means booking with 4 people. Be social and stick to it.
 • If the court remains empty after your reservation, you may continue to play tennis until the next reservation starts.
 • If you have reserved a court online and are unable to attend, please remove your reservation as soon as possible so that others can reserve the court.
 • If you want to know whether the courts are playable after rain and whether the rental courts are in use, please call the tenant in the clubhouse, tel. 020-6117219.

Play tennis freely during tossing hours

 • During the morning toss on Monday, Wednesday and Friday, the 2 rental courts remain available for rental or for free tennis. If the courts are not used for this purpose, the toss organizer can use the courts for the toss.
 • During the Monday evening toss, court 6 is also used for the toss. If court 10 is not rented, it can be played freely.

Play tennis freely during competition

 • It is busier than usual during the competition period (April 6 to June 9), but free play remains possible. In the ClubApp you can see exactly what is available and when, and of course the clubhouse also knows whether there are jobs available, tel. 020-6117219.

Closing times during public holidays

 • Adjusted closing times apply during national holidays. You can find them in the agenda on our website and in the ClubApp.

Introduces

 • Want to play tennis with someone who is not (yet) a member? Read here when that is possible and how it works.

If you have a question, please mail to [email protected]

Enjoy yourselves on the courts.

With sporty greetings,
The TV Osdorp board

Nieuwscategorieën