De kleine lettertjes

- Statuten
- Huishoudelijk Reglement
- Privacy reglement (AVG)
 


STATUTEN
 
Artikel 1 (naam en oprichtingsdatum)

De vereniging draagt de naam: Tennisvereniging Osdorp en is opgericht op tien oktober negentienhonderd negentig. 

Artikel 2 (zetel)

De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3 (doel)

 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
 2. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  a.  Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel.
  b.  Het vormen van een band tussen haar leden.
  c.  Het maken van propaganda voor het tennisspel.
  d.  Het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen: KNLTB).
  e.  Het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging. 
  f.   Het uitschrijven van - en deelnemen aan - wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie.
  g.
    Het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden.
  h. 
  Alle wettig geoorloofde middelen, die de vereniging verder ten dienste staan.
  i.
     Al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk reglement.

 
Artikel 4 (leden)

 1. De vereniging kent:
  a.  Seniorleden
  b.  Ereleden
  c.  Leden van verdienste
  d.  Juniorleden
  e.  Ondersteunende leden.
 2. Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdiensten hebben dezelfde rechten en verplichtingen, als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.
 4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
 6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd.
 7. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

 
Artikel 5 (aanmelding en toelating)

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon, die de macht uitoefent over deze minderjarige. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
 2. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, of door het bestuur van de KNLTB geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

 
Artikel 6 (einde van het lidmaatschap)

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
  a.  Door het overlijden van het lid.
  b. 
  Door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur.
  c.
    Door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten, die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  d. 
  Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

 
Artikel 7 (schorsing)

 1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging, of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering, of naar besluiten, die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.
 3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

 
Artikel 8 (contributie)

 1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuw toegetreden leden ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen - een entreegeld moeten betalen.
 3. Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
 4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie, betalen senior- en juniorleden en betalen ereleden en leden van verdiensten de KNLTB contributie, welke door de vereniging aan de KNLTB wordt afgedragen.

 
Artikel 9 (bestuur)

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf,waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdiensten. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
 8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.

 
Artikel 10 (taak en bevoegdheden van het bestuur)

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester, dan wel. de secretaris tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
  a.
    Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
  b.
    Het sluiten, beëindigen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
  a. 
  Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  b.
    Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  c. 
  Het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis of onbepaald is, of een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt.
  d. 
  Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend.
  e.
    Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
  f.
    Het aangaan van dadingen.
  g. 
  Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.

 1. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 2. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdiensten één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.
 3. Over alles wat niet door de wet, statuten of (huishoudelijk) reglement is geregeld, beslist het bestuur.

 
Artikel 11 (rekening en verantwoording)

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering de jaarvergadering -gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend .Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt,dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

 
Artikel 12 (algemene vergaderingen)

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 3, komen onder meer aan de orde:
  1.      De notulen van de laatstgehouden algemene vergadering.
  2.      Het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3.
  3.      Het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4.
  4.      De rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3.
  5.      De benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.
  6.       De vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld.
  7.      De begroting van het volgende verenigingsjaar,
  8.      De verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
  9.       De verkiezing van de andere bestuursleden.
  10.       De verkiezing van de commissies. Voorstellen van de zijde van het bestuur.
  11.      Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden,
  12.       Wat verder ter tafel komt.
 3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 
Artikel 13 {bijeenroeping algemene vergadering)

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

 
Artikel 14 (toegang en stemrecht)

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 - geschorste leden
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. leder senior- en erelid, alsmede lid van verdiensten van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.
 4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

 
 
Artikel 15 (voorzitterschap-notulen)

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

 
Artikel 16 (besluitvorming)

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel en juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen, indien tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit vereiste aantal leden) niet aanwezig, dan moet binnen één en twintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 6.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
 9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad, of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 
Artikel 17 (statutenwijziging)

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
  1. Het bestuur van de KNLTB door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, en:
  2. Van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 18 (ontbinding)

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel, is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 
Artikel 19 (huishoudelijk reglement)

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.
 2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 
Het huishoudelijk reglement geeft een aantal spelregels, die tot doel hebben, de gang van zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen. Zo geeft het regels voor het gedrag tussen de leden onderling, tussen de leden en het bestuur, als ook tussen de bestuursleden onderling. Hiermee staat het enerzijds naast de statuten, terwijl het anderzijds een verbijzondering of een uitbreiding van de statuten betreft.
 
Lidmaatschap
 
Artikel 1
Het lidmaatschap, dat inhoudelijk nader omschreven is in artikel 4 van de statuten, wordt verkregen door een besluit van het bestuur en wel naar aanleiding van een hiertoe door de aanvrager ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
 
Geassocieerd lidmaatschap
 
Artikel 1A
Op de in artikel 1 omschreven wijze kunnen ook niet-leden van de vereniging voortdurend een beperkt speelrecht verkrijgen.
 
Artikel 1B
Houders van een dergelijk speelrecht zijn geen leden in de zin der Wet en evenmin leden in de zin van artikel 4 van de statuten, zij worden geassocieerde leden genoemd.
 
Artikel 1C
Geassocieerde leden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de Wet, in de statuten en in dit reglement toegekend en opgelegd aan seniorleden van de vereniging, behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd en de bevoegdheid missen als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten. Bij een stemming in de Algemene Vergadering hebben zij een adviserende stem.
 
Begin en einde van het lidmaatschap
 
Artikel 2
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient tenminste vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum, alsmede de tenniservaring.
 
Artikel 3
Een lid kan zijn lidmaatschap alleen opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. De opzegging geschiedt per aangetekende brief aan de ledenadministratie. Indien onvoldoende opzeggingstermijn in acht is genomen dan eindigt het lidmaatschap pas op 31 december van het volgende jaar.
 
Artikel 4
Een lid kan voorkomen dat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of waarbij zijn verplichtingen zijn verzwaard, ten aanzien van hem in werking treedt door zijn lidmaatschap binnen een maand nadat dit besluit hem bekend is geworden of medegedeeld onder aangifte van zijn motieven op te zeggen op de in artikel 3 genoemde wijze en met inachtneming van de in dat artikel bedoelde beperkende bepalingen. Het besluit is daardoor niet op hem van toepassing. Alle andere besluiten, inclusief de bestaande verplichtingen (waaronder de verplichting tot het betalen van contributie), blijven onverkort op dit lid van toepassing.
 
Artikel 5
Een lid kan op de in artikel 3 genoemde wijze zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 
Rechten en plichten van de leden
 
Artikel 6
De leden zijn verplicht om adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie door te geven.
 
Artikel 7
Tevens zijn de leden verplicht de contributie - en indien van toepassing: het entreegeld - te voldoen vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar. Begint het lidmaatschap na 1 maart, dan geldt een betalingstermijn van veertien dagen na het begin van het lidmaatschap. Bij niet tijdige betaling zal vanaf één maand na de vervaldag een boete van € 12,50 alsmede de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien een lid - na in gebreke te zijn gesteld -nalaat te betalen, zal hij/zij alle kosten moeten vergoeden die de vereniging ter incasso van haar vordering moet maken.
 
Artikel 8
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, de door deze aan te wijzen personen en/of de baanexploitant. Het baanreglement houdt onder meer in dat men zich, om het speelrecht op een baan te verkrijgen, dient in te schrijven op het speeltijdenbord.
 
Artikel 9
Men is verplicht om uitsluitend goedgekeurde tenniskleding en tennisschoenen op de baan te dragen.
 
Artikel 10
De leden hebben het recht alle bijeenkomsten, geen bestuurs-, commissie- en TC- vergaderingen zijnde, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging bij te wonen.
 
Vergaderingen
 
Artikel-11
De jaarlijkse algemene ledenvergadering (hierna aangeduid als "ALV") wordt gehouden vóór 1 februari en dient op ordentelijke wijze aangekondigd te worden, in vervolg op de artikelen 12 en 13 uit de statuten.
 
Artikel 12
De agenda van de ALV bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste tien leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
 
Artikel 13
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een ALV ondersteund door tenminste negen andere leden.
 
Artikel 14
Kandidaatstelling voor een door de ALV te kiezen functionaris, geschiedt door het bestuur en/of door tien seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen vóór de ALV.
 
Artikel 15
Een besluit van - of benoeming door - de ALV, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen - of een zodanig benoemde is gekozen - met minstens tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.
 
Artikel 16
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
 
Artikel 17
De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van dit verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
 
Besluitvorming
 
Artikel 18
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
 
Artikel 19
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
 
Artikel 20
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
 
Het bestuur
 
Artikel 21
Het bestuur telt tenminste vijf leden, die als zodanig door de ALV benoemd zijn. Mocht in een vergadering bij een even aantal aanwezige bestuursleden een stemming geen uitsluitsel opleveren, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 
Artikel 22
In de eerste vergadering na de ALV wordt door het bestuur een vice-voorzitter gekozen. Deze treedt bij ontstentenis van de voorzitter in diens rechten en plichten. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
 
Artikel 23
Iemand die op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder is verkozen is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij of zij kan echter altijd als zodanig aftreden. Hij of zij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en tot het daarin uitbrengen van zijn/haar stem. Dit stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
 
Artikel 24
Bij de ALV treedt volgens rooster af,
1e jaar Vice-voorzitter / penningmeester
2e jaar secretaris / 2e penningmeester
3e jaar voorzitter / 2e secretaris en bestuurslid technische zaken.
Doch een ieder is terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste ALV, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af bij de eerste volgende ALV, doch is dan direct herkiesbaar.
 
Artikel 25
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
 
Artikel 26
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder c van de statuten wordt gesteld op € 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd euro).
 
Verplichtingen van het bestuur
 
Artikel 27
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. Namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen;
 2. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Ter zake van de onder A bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week informatie worden verstrekt.
 
Commissies
 
Artikel 28
De ALV kan één of meerdere commissies benoemen en deze voorzien van algemene of bijzondere opdrachten, welke zich evenwel niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de commissie. Naast de in artikel 11 van de statuten verplichte kascommissie, kent de vereniging tenminste een technische en een jeugdcommissie. De benoemde commissies, als ook de door het bestuur ingestelde commissies, blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie, die hen heeft benoemd.
 
Artikel 29
Bij het instellen van - of na benoeming in - een commissie kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van de desbetreffende commissie geregeld of gewijzigd worden. De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 van de statuten, kunnen altijd door het bestuur ontbonden worden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door andere worden vervangen.
 
Artikel 30
De kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangende lid zal in het volgende verenigingsjaar - bij voorkeur - door de ALV worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
 
Artikel 31
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar, een technische commissie gekozen (hierna aan te duiden als "TC"), bestaande uit een oneven aantal leden. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de TC. De TC benoemt uit haar midden een wedstrijdsecretaris. De werkzaamheden van de TC zullen bestaan uit:

 1. Het jaarlijks beoordelen van de leden op hun speelsterkte en het adviseren van het bestuur in alle aangelegenheden, waarbij de speelsterkte aan de orde is;
 2. Het voordragen bij de KNLTB van de door het bestuur goedgekeurde wijzigingen in de speelsterkte van leden.
 3. Het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen voor zover dit tot de verantwoordelijkheid van de vereniging behoort;
 4. Het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

 
Artikel 33
De jeugdcommissie bestaat uit tenminste drie leden.
De taken van de jeugdcommissie zijn het toezicht houden op de juniorleden en het behartigen van de belangen van deze leden in de ruimste zin van het woord.
 
Slotbepalingen
 
Artikel 34
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering.

Privacy reglement (AVG)
 
24 mei 2018
 
Beste tennisser,

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe wet in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet bevat regelgeving over de bescherming en het gebruik van persoonsgegevens.
TV Osdorp waardeert jouw privacy en wil duidelijk zijn over de gegevens die we van leden verzamelen en hoe we deze gebruiken.
Daarom hebben we een zogenaamde privacy verklaring gemaakt. Hierin staat aangegeven waar we ons met betrekking tot het gebruik van gegevens aan moeten houden als vereniging. De verklaring staat binnenkort ook op de website.
 
Om welke gegevens gaat het?
 
TV Osdorp heeft de volgende gegevens geregistreerd:

 •   NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 •   Telefoonnummer
 •   E-mail adres
 •   Geboortedatum
 •   Datum van inschrijving
 •   Soort lidmaatschap
 •   Bondsnummer KNLTB
 •   Pasfoto

 
Wat gebeurt er met jouw gegevens?

 • Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministratie en zijn alleen door de ledenadministratie en het bestuur in te zien.
 • De persoonsgegevens worden on-line beheerd in een programma van de KNLTB. Het programma is beveiligd met een wachtwoord en loopt via een beveiligde verbinding.
 • Deze gegevens worden gedeeld met de KNLTB. Dit is onder meer om een bondsnummer te kunnen krijgen.
 • Volg je trainingen bij Inspire Tennisopleiding of wil je trainingen gaan volgen? Dan worden je gegevens gedeeld met Inspire Tennisopleiding. Met deze gegevens kunnen zij de inschrijving voor de trainingen bij TV Osdorp en andere door hen georganiseerde evenementen (bijvoorbeeld clinics en tenniskampen) verwerken.
 • Persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit aan andere organisaties of personen verstrekt.
 • Als lid van TV Osdorp heb je het recht op inzage, correctie of verwijdering van (een deel) van jouw eigen persoonsgegevens.
 • Als je gebruik maakt van de KNLTB ClubApp dan staan daar automatisch je bondsnummer naam, email en telefoonnummer vermeld. Je naam en bondsnummers zijn altijd zichtbaar. Voor email en telefoonnummer kun je aangeven of anderen die mogen zien.
 • Bij inschrijving als lid kun je aangeven of je de nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je dat aangeven via een opzeglink in de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]
 • Voor het gebruik van gegevens van leden jonger dan 16 jaar wordt altijd toestemming van een ouder of voogd gevraagd.
 • Heb je een vraag of klacht over over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.
 • Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens na 6 maanden vernietigd; behalve gegevens waarvoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geldt.
 • Ontdek je een kwetsbaarheid en/of fout in onze systemen? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Zodat we de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen kunnen verbeteren.

Uitgebreidere informatie over de AVG en hoe wij als vereniging omgaan met gegevens van leden worden binnenkort op de website geplaatst.
 
Heb je vragen? Mail dan naar [email protected]
 
Het bestuur van TV Osdorp